Dokumenti Udruge

 

Objašnjenje znaka i logotipa Udruge

Udruga ima svoj znak.

Znak Udruge sastoji se od:

– naziva Udruge “Zasadi stablo, ne budi panj!”

– stablo u obliku žene, krošnja te korijenje međusobno povezani

– stablo predstavlja manifestaciju života (vječni život, mudrost), neprekidna veza, kanal između neba (duhovni svijet) i zemlje (svijet ljudi)

– grane se šire visoko u nebo, a korijenje prodire duboko u zemlju te prenose kroz stablo snagu i energiju za potrebni duhovni rast

– oblik žene prikazane u znaku Udruge kao stablo, predstavlja nepresušni izvor, darovanje života, stvaranje poput Svemira koji se neprestano regenerira, životni ciklus

– znak je pravokutnog oblika u crno-tirkiznoj boji

 

Udruga ima pečat.

Pečat je asocijativan na znak Udruge, te sadrži:

– na gornjoj strani pečata je naziv Udruge “Zasadi stablo, ne budi panj!”

– u sredini pečata je stablo u obliku žene, krošnja te korijenje koji su međusobno povezani

– na donjoj strani pečata je ispisan naziv sjedišta Udruge

– pečat je okruglog oblika u crnoj boji

Suglasnost roditelja/skrbnika za maloljetne osobe

SUGLASNOST

Svojim potpisom dajem suglasnost Udruzi „Zasadi stablo, ne budi panj!“ da se moje dijete ______________________ ___ (ime i prezime),  OIB:___________________, upiše kao član u evidenciju članova Udruge, također dajem suglasnost da se moje dijete fotografira i/ili snima te da se navedene fotografije/snimke mog djeteta objave na službenoj web stranici Udruge  i/ili na društvenim mrežama.

Potpisom ove suglasnosti također dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da Udruga prikuplja, obrađuje, koristi i čuva osobne podatke mog djeteta.

Ova suglasnost dana je dobrovoljno, svjesno i bez prisile  što potvrđujem svojim potpisom.

 

_______________________________                                                                                     Mateja Anđelina Kramar

Potpis roditelja/skrbnika                                                                                                                            Founder and President

Statut Udruge

UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ!

S T A T U T

Varaždin, srpanj 2021.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN. 7414, 70/17, 98/19), Skupština Udruge za zaštitu prirode i okoliša „ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ!“ na sjednici održanoj 10.07.2021., na adresi Kratka 6, Varaždin 42000, donijela je

STATUT UDRUGE

„ZASADI STALO, NE BUDI PANJ!”

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu za zaštitu okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj!“ .

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo, ne budi panj!“

(u daljnjem tekstu: Udruga)

Skraćeni naziv udruge glasi: Zasadi stablo, ne budi panj!“

Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: „Plant a tree, don’t be a stump!“

Članak 3.

Sjedište Udruge je u gradu Varaždinu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i van granica Republike Hrvatske.

Udruga je u svojem djelovanju nestranačka i neovisna.

Članak 4.

Udrugu zastupaju Predsjednica i Potpredsjednica Udruge.  Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga ima svoj znak.

Znak Udruge sastoji se od naziva Udruge „Zasadi stablo, ne budi panj!“, ilustracije stabla u obliku ženske figure, krošnja i korijenje koji su međusobno povezani. Znak je pravokutnog oblika u crnoj i tirkiznoj boji. Stablo predstavlja manifestaciju života, neprekidnu vezu između neba i zemlje (duhovnog svijeta i ljudi). Ilustracija predstavlja nepresušan izvor, dar života i životni ciklus.

Članak 6.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 35 mm. U sredini pečata je znak Udruge, a po rubu kruga ispisano je ime i sjedište Udruge.

Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti Predsjednica i Potpredsjednica Udruge te osobe koje ovlasti Predsjednica Udruge.

 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Udruge

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 • organiziranje kolektivnih sadnja stabala, na lokalnoj županijskoj i nacionalnoj razini u dogovoru s nadležnim institucijama
 • stvaranje simbioze građana, institucija i struke s ciljem realiziranja projekta zajedničkim snagama
 • poticanje na sadnju autohtonih sorti svih biljnih vrsta, očuvanje genofonda, njihova razmjena
 • zadovoljavanje potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
 • poticanje na sadnju povrtnjaka i voćnjaka po principima održivog razvoja, na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova koje su u njihovoj ingerenciji
 • stvaranje promjene kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase-pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
 • kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu

Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

–   zaštita okoliša i prirode

–   održivi razvoj

–   međunarodna suradnja

Ciljane skupine s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena

Članak 9.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 • djeca – opća populacija
 • građani – opća populacija
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • mladi – opća populacija
 • obitelji
 • odgojno – obrazovne ustanove
 • regionalna ili lokalna samouprava
 • ruralno stanovništvo
 • tijela državne uprave
 • učenici
 • udruge i građanske inicijative
 • volonteri

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

Članak 10.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • organiziranje kolektivnih sadnja stabala, na lokalnoj županijskoj i nacionalnoj razini u dogovoru s nadležnim institucijama
 • poticanje na sadnju stabala te razvijanje svijesti da svaki pojedinac može osobno doprinijeti poboljšanju svoje vlastite životne sredine i lokalne zajednice, a ujedno dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena
 • poticanje građanstva na spoznaju da mogu biti kreatori svog okruženja i budućnosti kakvu žele
 • međusobno podržavanje i poticanje na ostvarenje ciljeva za opće dobro
 • širenje znanja o beneficijama sadnje stabala i kako to direktno utječe na vlastitu životnu i radnu sredinu
 • spajanje građana, institucija i struke s ciljem realiziranja projekta zajedničkim snagama
 • širenje i zadržavanje eksponencijalnog kontinuiteta rasta svijesti o klimatskim izazovima
 • osmišljavanje i provođenje socijalnih projekata koji potiču podizanje razine ekološke svijesti o klimatskim promjenama
 • poticanje građana na veću socijalnu uključenost u provedbi ekoloških projekata i kampanja
 • organiziranje akcija zaštite i čišćenja okoliša, te poboljšanje kvalitete okoliša samostalno i u suradnji s drugim organizacijama
 • podizanje kvalitete života u suradnji sa organizacijama identičnih ciljeva koji pridonose kakvoći uvjeta za rad, življenje i kretanje
 • poticanje na sadnju autohtonih sorti stabala i svih drugih biljnih vrsta, njihovo očuvanje i njihovu razmjenu s ciljem širenja i zadržavanja tih vrsta
 • očuvanje postojeće bio-mase
 • stvaranje promjena kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase-pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
 • povezivanje i razvitak pozitivnih emocija boravkom u prirodi
 • kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu
 • stvaranje kolektivnog zadovoljstva zbog aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša
 • zadovoljavanje potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
 • izrada nacrta po načelima permakulture primjenjivih posebice na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova i ostalih lokacija za dobrobit zajednice
 • poticanje na sadnju povrtnjaka i voćnjaka po principima održivog razvoja, na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova koje su u njihovoj ingerenciji i ostalih
 • poticanje odgojno-obrazovnih ustanova da u svoj redovan program uključe ili što češće provode predmet domaćinstva
 • poticanje odgojno-obrazovnih ustanova na proizvodnju eko proizvoda iz uroda koje su sami proizveli
 • osmišljavanje i realiziranje ideja o radu raznih institucija, posebice odgojno-obrazovnih ustanova u prirodnom okruženju
 • promicanje ekoloških spoznaja, posebno kod djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša i širenje znanja oko dobrobiti življenja u skladu s prirodom i po principima održivog razvoja
 • razvoj strategija koje zadovoljavaju potrebe postojećih generacija, ne ugrožavajući potrebe budućih generacija
 • postavljanje novih standarda kao odgovor na ekološke izazove
 • promicanje eko proizvodnje i trgovine te certificiranje eko proizvodnje i eko proizvoda
 • osmišljavanje i provođenje programa te projekata s naglaskom na eko turizam, održivi razvoj i zdravu prehranu
 • razvijanje ekološke svijesti odraslih osoba, posebno prema ciljanoj skupini zaposlenih u gospodarstvu
 • poticanje razvitka gospodarstva po principima permakulture
 • razvitak samostalne sposobnosti sadnje biljnih materijala
 • podizanje znanja o metodama proizvodnje organske hrane
 • promicanje razvitka gospodarski zaostalih područja u Republici Hrvatskoj
 • propagiranje prirodnih ljepota i drugih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske
 • poticanje na unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama
 • razvoj i promicanje provedbi odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara
 • poticanje na bolje poznavanje o rasprostranjenosti vrsta bilja i staništa životinja
 • pružanje i dijeljenje ekoloških znanja, iskustva i informacija o primjenjivim ekološkim metodama svim zainteresiranima
 • poticanje na sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa
 • informiranje lokalne i šire javnosti o svim predviđenim aktivnostima
 • upozoravanje na buduće novonastale problematične teme oko klimatskih promjena i poticanje na djelovanje u cilju sprečavanja istih
 • aktivno traženje rješenja postojećih i novonastalih problema u okolišu
 • pisanje priopćenja za medije
 • pisanje dobrovoljnih izvješća o ekološkim učincima
 • privlačenje publiciteta na probleme ekologije
 • stvaranje učinkovite javne i edukacijske platforme za dijaloge, razmjenu znanja, iskustva, problema i dogovora o akcijama
 • promatranje konverzije pojedinca i zajednice iz nižeg segmenta osviještenosti u viši segment

Članak 11.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom Udruga će registrirati gospodarske djelatnosti.

U svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom Udruga će osnovati trgovačko društvo, zadrugu ili drugi gospodarski subjekt.

Trgovačka društva i zadruge osnivaju se za provođenje djelatnosti društvenog poduzetništva, u skladu s Misijom, Vizijom i Etičkim kodeksom Udruge, s ciljem poticanja filantropije Skupština Udruge donosi odluku o osnivanju ili uključivanju u postojeće trgovačko društvo, zadrugu ili drugi gospodarski subjekt, a nadzor nad njegovim radom obavlja Upravni odbor.

Gospodarske djelatnosti kojima će se baviti Udruga su:

 • održavanje naplatnih tečajeva, seminara, radionica, konferencija
 • edukacije
 • najam prostora i opreme u vlasništvu Udruge
 • izdavačko-nakladnička djelatnost
 • prodaja knjiga, priručnika te proizvoda udruge na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini
 • promidžba i marketing

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja i na druge odgovarajuće načine.
 1. ČLANSTVO U UDRUZI

Redovito članstvo Udruge

Članak 13.

Redovnim članom, aktivnim ili pasivnim,  može postati svaka fizička, poslovno sposobna osoba koja je ili nije zainteresirana za rad i aktivnosti u Udruzi i pružanje doprinosa u  ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe ovog Statuta. Fizička osoba zainteresirana za prijem u redovno članstvo Udruge ispunjava pristupnicu.

Obrazac pristupnice za redovno članstvo u Udruzi utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Upravni odbor odlučuje o primanju u redovno članstvo u roku od 30 dana temeljem diskrecijske odluke. Odluka Upravnog odbora o primanju u članstvo je konačna. Nakon donošenja Odluke o primanju u redovno članstvo i uplate upisnine, novi član upisuje se u Popis članova Udruge. Članstvo u Udruzi počinje danom upisa u Popis članova Udruge. Upravni odbor donosi odluku o visini upisnine i godišnje članarine te rokovima plaćanja godišnje članarine za redovne članove Udruge. Članarina vrijedi jednu godinu, a ističe datumom kada je članarina uplaćena prošle godine.

 

Redovni aktivni i pasivni članovi

Redovni aktivni članovi

Redovnim aktivnim članom  može postati svaka fizička, poslovno sposobna osoba koja je zainteresirana za rad i aktivnosti u Udruzi i pružanje doprinosa u  ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe ovog Statuta, kao županijski koordinator kampanja, događaja, tribina i ostalih aktivnosti. Fizička osoba zainteresirana za prijem u redovno aktivno članstvo Udruge ispunjava pristupnicu. Redovni aktivni članovi sačinjavaju Skupštinu.

Redovni pasivni članovi

Redovitim pasivnim članom  može postati svaka fizička, poslovno sposobna osoba koja nije zainteresirana za rad i aktivnosti u Udruzi i pružanje doprinosa u  ostvarivanju ciljeva Udruge, ali prihvaća odredbe ovog Statuta, te želi i može koristiti usluge, i vrijednosti koje Udruga pruža. Fizička osoba zainteresirana za prijem u redovno pasivno članstvo Udruge ispunjava pristupnicu. Redovni pasivni članovi ne sačinjavaju Skupštinu.

Izvanredno članstvo Udruge

Članak 14.

Izvanrednim članom Udruge može postati svaka pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi radi pružanja doprinosa u ostvarivanju ciljeva Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Izvanrednim članom  mogu postati i malodobne osobe starije od 14 godina  uz suglasnost zakonskog zastupnika te osobe lišene poslovne sposobnosti uz suglasnost skrbnika.  Pravna osoba zainteresirana za prijem u izvanredno članstvo Udruge ispunjava  pristupnicu.

Obrazac pristupnice za izvanredno članstvo u Udruzi utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Upravni odbor odlučuje o primanju u izvanredno članstvo u roku od 30 dana temeljem diskrecijske odluke. Odluka Upravnog odbora o primanju u članstvo je konačna.

Nakon donošenja Odluke o primanju u izvanredno članstvo i uplate upisnine, novi član upisuje se u Popis članova Udruge. Članstvo u Udruzi počinje danom upisa u Popis članova Udruge.

Izvanredni članovi Udruge nisu dio Skupštine, i ne mogu biti birani u tijela Udruge.  Upravni odbor donosi odluku o visini upisnine i godišnje članarine te rokovima plaćanja godišnje članarine za izvanredne članove Udruge. Članarina vrijedi jednu godinu, a ističe datumom kada je članarina uplaćena prošle godine.

Popis članova Udruge

Članak 15.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članova vodi Tajnica Udruge ili druga osoba nadležna za isto u slučaju spriječenosti Tajnice.

Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • redovno plaćati članarinu.

Prestanak članstva

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu
 • smrću člana.

Stegovna odgovornost članova

Članak 18.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanje odredaba Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
 • narušavanje ugleda Udruge

Članak 19.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokreće i vodi Upravni odbor Udruge.

Stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

Članak 20.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 21.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.

Članak 22.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu pisanim putem Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 23.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor Udruge je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

 1. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 25.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Predsjednica
 3. Dopredsjednica
 4. Potpredsjednica
 5. Tajnica
 6. Upravni odbor

 

 1. Skupština Udruge

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.  Skupštinu sačinjavaju redovni aktivni članovi.

Članak 27.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Članak 28.

Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednica Udruge.

U slučaju njene spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Potpredsjednica ili Dopredsjednica Udruge. Skupština se saziva najmanje 30 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim redovnim aktivnim članovima Udruge.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 29.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednica Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih aktivnih članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednica Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 30.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine saziva 1/3 redovnih aktivnih članova Udruge ili zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga RH.

Članak 31.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih redovitih aktivnih članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih redovitih aktivnih članova Udruge. Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge u digitalnom ili pisanom obliku.

Članak 32.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora Udruge
 • bira i razrješava likvidatora Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
 1. Predsjednica Udruge

Članak 33.

Predsjednica Udruge ovlaštena je za zastupanje Udruge.

Predsjednica Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 34.

Predsjednicu Udruge bira Skupština Udruge iz redova redovitih aktivnih članova Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednicu Udruge.

Za svoj rad Predsjednica Udruge je odgovorna Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 35.

Predsjednici Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je birana:

– na vlastiti zahtjev,

– u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te

– opozivom.

Članak 36.

Do opoziva Predsjednice Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 18.  ovog Statuta.

Postupak za opoziv Predsjednice Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/2 redovitih aktivnih članova Udruge. O zahtjevu za opoziv Predsjednice Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednica Udruge bit će opozvana ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih redovnih aktivnih članova Udruge.

Članak 37.

U slučaju prestanka mandata Predsjednici Udruge prije isteka vremena na koje je birana provodi se postupak izbora nove Predsjednice Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge. U slučaju opoziva Predsjednice Udruge, na sjednici na kojoj je ista opozvana bira se nova Predsjednica Udruge za preostali dio mandata.

Članak 38.

Predsjednica Udruge ima sljedeća prava i obveze:

– odgovara za zakonitost rada Udruge

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

– odgovorna je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 1. Dopredsjednica udruge

Članak 39.

Dopredsjednicu Udruge bira Skupština iz redova redovitih aktivnih članova Udruge na rok od četiri godine i može biti ponovno birana. Za svoj rad Dopredsjednica Udruge odgovara Skupštini Udruge. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednice Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednicu Udruge.

 1. Potpredsjednica udruge

Članak 40.

Potpredsjednicu Udruge bira Skupština iz redova redovitih aktivnih članova Udruge na rok od četiri godine i može biti ponovno birana. Za svoj rad Potpredsjednica Udruge odgovara Skupštini Udruge. Potpredsjednica Udruge ovlaštena je za zastupanje Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednice Udruge u svim poslovima zamjenjuje je Potpredsjednica Udruge. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednice Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Potpredsjednicu Udruge.

 1. Tajnica Udruge

Članak 41.

Tajnicu Udruge bira Skupština iz redova redovitih aktivnih članova Udruge na rok od četiri godine i može biti ponovno birana. Skupština Udruge ujedno i razrješuje Tajnicu.

Za svoj rad Tajnica Udruge odgovara Skupštini Udruge i Predsjednici.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Tajnice zamjenjuje osoba koju odredi Predsjednica Udruge.

Članak 42.

Tajnica:

– vodi upisnik članova Udruge i skrbi o članskim obvezama i zahtjevima,

– brine se za ispunjavanje zakonom propisanih obveza,

– pomaže Predsjednici u pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora,

– brine se o izvršenju zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,

– skrbi o vanjskoj komunikaciji Udruge, predlaže i vodi protokol,

– obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

pomaže Predsjednici u pripremama i izvršavanju zadaća u radu Udruge.

 1. Upravni odbor

Članak 43.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i čine ga Predsjednica Udruge, Dopredsjednica i Potpredsjednica Udruge i 8 (osam) članova Udruge koje bira Skupština. Upravni odbor imenuje se na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Svaki redovan aktivan član Udruge može biti izabran za člana Upravnog odbora.

Članak 44.

8 (osam) članova Upravnog odbora, od kojih niti jedan nije Predsjednica odnosno Dopredsjednica i  Potpredsjednica, bira Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih redovitih aktivnih članova tajnim glasanjem, a razrješuju se na isti način. Broj članova je neparan.

Članak 45.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

upravlja radom Udruge kroz donošenje strateških, programskih i financijskih odluka u svrhu razvoja i dobrobiti Udruge u skladu s pozitivnim propisima RH, Statutom i ostalim aktima Udruge, te odlukama Skupštine i tijela Udruge.

Podnosi izvješće o svom radu Skupštini jednom godišnje. Izvještava Skupštinu o radu Udruge i financijskom poslovanju. Brine o imovini Udruge, prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja viška prihoda u unapređenje rada Udruge te odgovora za sve aktivnosti Udruge koje nisu posebno u nadležnosti drugih tijela kao što je predviđeno ovim Statutom.

 1. Druga tijela udruge

Članak 46.

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Skupštine Udruge.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 1. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 47.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 48.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 49.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 50.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 51.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom. O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 52.

Udruga prestaje postojati:

– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,

– odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih aktivnih članova Udruge.

Likvidator udruge

Članak 53.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra Udruga.

Članak 54.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge iz redova redovitih aktivnih članova Udruge na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 55.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Varaždinska županija.

 1. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 56.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Članak 57.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 58.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 59.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora Udruge. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih aktivnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 61.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje jedna trećina redovnih aktivnih članova Udruge.

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjednici koja je prijedlog izmjena i dopuna dužna uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 62.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor ili Predsjednica Udruge.

Članak 63.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini:

ZASADI   STABLO, NE   BUDI   PANJ! 

 

10.07.2021

PREDSJEDNICA UDRUGE

ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ!

______________________

/ Mateja-Anđelina Kramar /